PRIVACYVERKLARING

Wij hechten belang aan jouw privacy.

Tuinontwerp Bert hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we je op een eenvoudige en transparante manier informeren over welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe onze medewerkers omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij houden ons aan de wetgeving.

Tuinontwerp Bert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onderstaande privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Tuinontwerp Bert verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om bestellingen te kunnen verwerken, vragen te beantwoorden en afspraken te maken.
 • voor het versturen van informatie over onze dienstverlening en producten. via diverse kanalen: e-mail, telefoon, post en een eventuele digitale nieuwsbrief. (= ondubbelzinnig toestemming)

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben. We geven in geen geval zonder expliciete toestemming uw gegevens door aan derden.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Dit zijn de gegevens die we van u ontvingen via ons contact/bestelformulier:

 • Uw naam en familienaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  Op eenvoudig verzoek via info@bertbreugelmans.be kan u opvragen welke gegevens wij van uw bewaren, ze verbeteren en laten wissen. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

BEWAARTERMIJN

Zonder tegenbericht bewaart Tuinontwerp Bert de gegevens voor onbepaalde duur.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Tuinontwerp Bert neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:

 • Niet elke medewerker heeft toegang tot alle persoonlijke gegevens. Via rechten en wachtwoorden is afgebakend wie in functie van taakomschrijving toegang heeft tot welke gegevens om taken naar behoren uit te voeren;
 • Wachtwoorden worden overigens op geregelde tijdstippen aangepast om te garanderen dat enkel de huidige medewerkers toegang hebben;
 • Alle personen die namens Tuinontwerp Bert van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en onze interne privacyafspraken;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

.